Vad tror vi på (och vad vill vi)?

Stenhammarkyrkan tillhör tillsammans med c:a 800 andra församlingar Svenska Missionskyrkan (f d Svenska Missionsförbundet). Den är en av de största kyrkorna i Sverige och mer än 150.000 människor deltar i kyrkans gudstjänstliv och andra aktiviteter. En stor del av detta är barn- och ungdomsverksamheten som bedrivs genom Equmenia.

För Stenhammarkyrkan är det viktigt att ge rum för livets stora frågor och möta den längtan vi alla delar. Vi vill ge plats för samtalet om tro hopp och kärlek mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder Stenhammarkyrkan också till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Det bör också nämnas att sång och musik har en viktig plats i vår gemenskap.

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder.

Stenhammarkyrkan vill vara en fri och öppen kyrka; Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov. Med Kristus som ett tydligt centrum vill vi inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar.

I Svenska Missionskyrkans Församlingsordning uttrycker man sig så här kring församlingens roll och ambition.

Församlingen vill …

- Visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkas uppgift att föra evangelium till alla folk.

- Leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse.

- Gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Stenhammarkyrkan har med utgångspunkt från dessa vackra och förpliktigande ord formulerat följande målsättning.

Vi vill vara…

- En öppen kyrka där alla åldrar kan känna tillhörighet.

- En kyrka där varje människa är unik och möts med respekt och omsorg.

- En kyrka som ger möjlighet att växa och mogna både enskilt och som församling, för att nå en djupare gemenskap med både Kristus och varandra.

- En kyrka som finns till för den som möter svårigheter och kriser.

- En kyrka som samverkar med andra kyrkor för att göra Kristus känd och trodd.

- En kyrka som aktivt deltar i Missionsarbete och visar solidaritet med tredje världen

Med dessa målsättningar som inspiration söker vi oss ödmjukt vidare. Vår förhoppning är att vi skall kunna betyda någonting positivt för bygden och att alla skall känna sig välkomna till vår gemenskap.

När det gäller övriga frågor kring tro och teologi, församlings- och kyrkosyn ställer vi oss bakom de grundsatser som uttrycks i Missionskyrkans konstitution. Vill du ta del av den i sin helhet så hittar du den
här.


    Aktuellt